Almen møde
 


 

Indkaldelse til Alment møde

 

Tirsdag, den 26. marts 2019 kl. 19:00 i sejlklubbens lokale

 

Dagsorden iht. vedtægterne:

 

1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2)

 

2.     Formanden aflægger beretning

 

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab – kommer til at ligge på Snekkersten Havns        hjemmeside

 

4.     Indkomne forslag til beslutninger

 

5.     Meddelelse om de af Helsingør Byråd (eller andre)  udpegede bestyrelsesmedlemmer (Flemming Bech og Jørgen E. Hansen)

 

6.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Erling Hansen, Peter Bang og Ole Johansen

 

7.     Valg af 2 suppleanter: På valg er André Stokholm og Michael Melbye

 

8.     Revision: På valg er Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerskab

 

9.     Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

  

 

Fonden Snekkersten Havns vedtægter §  6: 

 

Almene møder for havnepladshaverne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til    fondens bådpladshavere til den af dem til fonden oplyste adresse / mailadresse.

Ordinært alment møde for havnepladshaverne adholdes hvert år inden udgangen af marts måned.           

Det almene mødes beslutninger er vejledende for bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

BestyrelsenRegnskab 2018 kan læses her....